Nhập dữ liệu Excel Nghiệm thu(Thanh toán) nhưng không thành công

Nguyên nhân: File excel nhập lên chưa đúng

Giải quyết: Kiểm tra lại file nhập excel, chỉ mục có trong file đã phù hợp hay chưa

*Để chắc chắn nhập chính xác, tại Bảng khối lượng, chọn Xuất bảng theo dõi khối lượng

Xuất dữ liệu như hình

Sao chép qua file mẫu và cập nhật thêm phần Khối lượng nghiệm thu và Ngày nghiệm thu

Last updated