Thiết lập công việc mẫu

Bước 1: Từ menu WORK bạn chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn “Danh mục” và chọn “Công việc mẫu” để tạo mới một công việc mẫu

Bước 3: Chọn "Thêm mới" để tạo công việc mẫu.

Bước 4: Nhập thông tin cho công việc mẫu

Tên mẫu công việc: Định danh loại công việc.

Điểm; Điểm trần: Loại công việc này sẽ được tự động cho điểm. Mô tả: Mô tả nội dung công việc tương ứng với loại công việc này.

Việc cần làm: Các đầu mục cần làm sẽ tự động được bổ sung khi cho loại công việc này.

Người theo dõi: người theo dõi thực hiện công việc loại công việc này.

Cần đánh giá: Đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện công việc.

Thời gian thực hiện: thời gian thực hiện công việc theo giờ ứng với từng loại công việc.

Biểu mẫu: Biểu mẫu công việc ứng với loại công việc.

Bộ phận sử dụng: Bộ phận sử dụng loại công việc, khi chọn bộ phận sử dụng những nhân viên không thuộc bộ phận đã chọn sẽ không thấy loại công việc này.

Bấm "Lưu" để cấu hình thành công

Last updated