Phân quyền phụ trách

Mục đích phân quyền phạm vi phụ trách để phục vụ cho một số đối tượng quyền đặc biệt (Nhân sự, kế toán… ) có thể truy cập dữ liệu của các phòng ban khác (bảng công, bảng lương….)

Bước 1: Từ Menu CRM → chọn “Quản trị phân hệ CRM+”

Bước 2: Ở giao diện Phân quyền → Chọn mục Người dùng → Chọn tài khoản cần phân quyền phụ trách

Bước 3: Chọn sang tab Phụ trách —> Chọn phân hệ tương ứng rồi thêm bộ phận phụ trách → Chọn Lưu để cập nhật cấu hình

Last updated