Vật liệu trong kho không có hoặc không đủ để xuất

Nguyên nhân: Vật liệu chưa có (hoặc không đủ) tồn kho (chưa nhập)

Giải quyết: Tạo phiếu nhập hoặc chuyển (đối với việc lấy từ kho khác) để cập nhật tồn kho tại kho xuất

Last updated