Phân quyền

Để thực hiện phân quyền vui lòng thực hiện các bước sau:

  1. Phân quyền truy cập:

Bước 1 :

Last updated