Cách trao đổi trên khách hàng

 1. Trên Web:

Bước 1: Từ menu phân hệ CRM , chọn Khách hàng

Bước 2 : Tại danh sách khách hàng bạn có thể lựa chọn trao đổi trên 1 khách hàng hoặc trao đổi nhiều khách hàng 1 lúc:

 • Trao đổi trên 1 khách hàng :

  • Bạn tick chọn icon Tin nhắn -> mở nhanh tab Trao đổi của khách hàng

  • Nếu không có icon tin nhắn bạn tick chọn tên khách hàng -> chọn tab Trao đổi

  • Tiến hành @tag tên người và nhập nội dung cần trao đổi

  • Nhấn Gửi để gửi trao đổi

 • Nếu cần trao đổi trên nhiều khách hàng

  • Tick chọn những khách hàng cần trao đổi

 • Tick chọn Trao đổi

 • Tiến hành @tag tên người và nhập nội dung cần trao đổi

 • Nhấn Gửi để gửi trao đổi

 1. Trên App :

Bước 1: Từ Trang chủ chọn sọc 3 gạch góc dưới bên phải

Bước 2: Tại mục CRM+ chọn Khách hàng

Bước 3: Chọn Khách hàng cần gán trao đổi

Bước 4: Chọn sang tab Trao Đổi

Bước 5 : Tiến hành nhập @ để lựa chọn nhân viên cần trao đổi -> tick Chọn

Bước 6 : Nhập nội dung trao đổi

Bước 7 : Nhấn Icon mũi tên để gửi trao đổi

Last updated