Nhập/xuất/hoàn vật liệu

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về quá trình nhập, xuất và hoàn trả vật liệu trong dự án.

Bước 1: Tại giao diện chọn Nhập/xuất/hoàn vật liệu, chọn vật liệu, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi thông tin giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Tên vật liệu

  • Đơn vị

  • Định mức

  • Khối lượng (Nhập,xuất,hoàn,tồn)

  • Cảnh báo (Nhập quá định mức)

Last updated