Cách thêm việc cần làm (Checklist)

Bước 1: Từ menu WORK chọn Danh sách công việc

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thêm checklist

Bước 3: Chọn việc cần làm, nhập tiêu đề cho công việc và nhấn thêm việc cần làm để thêm

Bước 4: Nhập các việc cần checklist vào và nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated