Cách phân quyền theo nhóm quyền

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Phân quyền quản trị

Bước 3: Tích chọn nhân viên cần vào nhóm quyền chọn Lưu để thêm vào