Thêm mới bộ phận

Khi đã cấu hình được khu vực (Công ty). Bạn phải thêm mới bộ phận ( Phòng ban ) vào khu vực đó, để thêm bộ phận bạn thực hiện như sau.

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2 : Bấm phải chuột vào khu vực cần thêm bộ phận → chọn Thêm bộ phận.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và bấm Hoàn thành

* Lưu ý: Giám sát có thể chọn “Có” hoặc “Không” để giám sát nhân viên trong bộ phận. Bộ phận là loại bộ phận cần thêm vào.