Ủy quyền cho người khác duyệt đề xuất

Ủy quyền duyệt đề xuất cho người có ngang quyền hoặc người chịu trách nhiệm chính việc xét duyệt từng loại đề xuất

Cách 1: Ủy quyền cho người khác duyệt đề xuất trên web

Bước 1 : Từ giao diện WORK , chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2 : Tại giao diện chọn Tôi phê duyệt, chọn đề xuất cần ủy quyền cho người khác duyệt.

Bước 3 : Tại chi tiết đề xuất bạn bấm Ủy quyền.

Bước 4 : Chọn người được ủy quyền. Nhập lý do ủy quyền và bấm Ủy quyền.

Cách 2: Ủy quyền cho người khác duyệt đề xuất điện thoại.

Bước 1 : Tại giao diện chọn sọc ba gạch góc phải

Bước 2: Tại mục GIÁM SÁT chọn Duyệt đề xuất

Bước 3 : Tại giao diện chọn chờ duyệt, chọn đề xuất cần ủy quyền

Bước 4 : Chọn Ủy quyền

Bước 5: Chọn nhân viên được ủy quyền và nhập lý do. Sau đó bấm Uỷ quyền

Last updated