Báo cáo tuần

Mục đích: Báo cáo kết quả thực hiện theo tuần và kế hoạch thi công của tuần tiếp theo tương tự kế hoạch tháng

1. Thao tác:

1.1. Truy cập báo cáo:

 • Báo cáo tuần được đặt trong báo cáo Tiến độ -> sau đó chọn Báo cáo tuần

1.2. Xem báo cáo:

 • Mặc định lấy tuần hiện tại để theo tuần hiện tại trong năm làm bộ lọc thời gian của báo cáo

 • Ý nghĩa trường thông tin trong báo cáo:

 1. Tến công việc: Tất cả công việc của Bảng tiến độ

 2. Đơn vị

 3. Khối lượng: Khối lượng kế hoạch của công việc

 4. Lũy kế đến đầu tuần 5: Khối lượng đã thực hiện theo nhật ký thi công cho đến đầu tuần

 5. Thực hiện tuần 5: Khối lượng công việc theo nhật ký thi công tại tuần lọc báo cáo

Lưu ý : Khối lượng thực hiện này chỉ xuất hiện khi bạn đã lập kễ hoạch thi công theo tuần lọc báo cáo

 1. Lũy kế đến đến hết tuần 5: Tổng khối lượng lũy kế đầu tuần và thực hiện ở tuần hiện tại

 2. Còn lại: so với khối lượng ban đầu

 3. Kế hoạch tuần 6: Khối lượng dự kiến của tuần tiếp theo

1.3. Điều chỉnh bộ lọc:

 1. Tick chọn nút Dropdown ở bộ lọc thời gian

 2. Tuần: Chọn tuần muốn xem báo cáo.

Lưu ý: tuần sẽ tính từ tuần 1 đến tuần 52 trong năm

 1. Công việc: Chọn công việc cụ thể để xem

 2. Nhấn Tìm kiếm

1.4. Tải báo cáo:

1.4.1. Chọn tuần muốn tải báo cáo

1.4.2. Tick chọn Tải báo cáo

Last updated