Thiết lập nhóm tài sản

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2 : Chọn Danh mục => Quản lý tài sản => Nhóm tài sản => +Thêm mới

Bước 3 : Nhập nhóm tài sản cần thêm sau đó nhấn Lưu

Last updated