Xóa đề xuất

Bước 1 : Từ giao diện WORK , chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2: Tại giao diện chọn đề xuất cần xóa

Bước 3 : Chọn Xóa để xóa đề xuất. Chọn đồng ý để xóa đề xuất

  • Lưu ý : Đối với đề xuất đã được duyệt chỉ tài khoản có quyền Quản trị (QT) mới xóa được .

Last updated