Sử dụng máy thi công

Mục đích: Cung cấp thông tin về việc sử dụng máy thi công của các công việc trong dự án.

Bước 1: Tại giao diện chọn Sử dụng máy nhân công, chọn khoảng thời gian, giai đoạn và công việc cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Mã máy thi công

  • Tên máy thi công

  • Đơn vị

  • Định mức

  • Sử dụng

  • Còn lại

  • % sử dụng

  • % sử dụng vượt định mức

Last updated