Lập phiếu chi "Tạm ứng cho Nhà thầu"

Hướng dẫn chi tiết cách Lập phiếu chi "Tạm ứng cho Nhà thầu" trên phần mềm FastCons

Yêu cầu:

Tài khoản phải có quyền Giám đốc dự án hoặc Kế toán của dự án, người tạo phiếu phải là Thành viên trong Quỹ của dự án

Phải được gán phụ trách hợp đồng tương ứng: Tại chi tiết hợp đồng chọn Thiết lập

Gán phụ trách hợp đồng tại tab Phụ trách

Cách 1: Tại giao diện dự án, chọn Quản lý thu chi

Tại đây, bấm chọn Lập phiếu chi

Lựa chọn tên Nhà thầu tại Nhà cung cấp, sau đó, lựa chọn hợp đồng tương ứng

Cập nhật các thông tin có trong phiếu. Tại trường Loại chi, chọn Tạm ứng cho thầu phụ

Nhập các thông tin còn lại, ghi chú, diễn giảisố tiền. Sau đó, tuỳ chọn loại Lưu

Cách 2:Tại giao diện quản lý Hợp đồng giao thầu, lựa chọn Hợp đồng với nhà thầu tạm ứng

Yêu cầu thêm quyền Quản lý hợp đồng

Chuyển qua tab Thu chi, sau đó, chọn Lập phiếu chi

Cập nhật các thông tin có trong phiếu. Tại trường Loại chi, chọn Tạm ứng cho thầu phụ

Nhập các thông tin còn lại, ghi chú, diễn giảisố tiền. Sau đó, tuỳ chọn loại Lưu

Last updated