Cách theo dõi những cảnh báo về nhân sự của Doanh nghiệp

Từ menu HRM → chọn tính năng Nhân sự. Tại giao diện Cảnh báo người quản lý sẽ thông tin cảnh báo nhân sự của Doanh nghiệp mình để có những điều động, bổ nhiệm nhân sự một cách hợp lý và kịp thời

  • Nhân viên có sinh nhật tháng này

  • Nhân viên đến hạn nghỉ hưu

  • Nhân viên đến hạn bổ nhiệm lại

  • Nhân viên hết hạn hợp đồng

  • Nhân viên hết thời hạn thử việc

  • Nhân viên có chứng chỉ hết hạn

  • Nhân viên hết hạn nghỉ thai sản

  • Nhân viên hết hạn làm việc

Last updated