Phân quyền theo nhóm quyền

Với trường hợp bạn muốn phân quyền chức năng truy cập cho nhiều nhân viên, bạn có thể dùng phân quyền theo nhóm quyền.

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn Nhóm quyền, chọn Thêm => Điền thông tin cho nhóm quyền mới và nhấn Lưu.

Bước 3 : Chọn nhóm quyền vừa thêm. Chọn các quyền cho nhóm quyền và ấn Lưu.

Last updated