Tiến độ công việc

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ công việc, bao gồm khối lượng định mức, tích lũy đầu kỳ, khối lượng thực hiện trong kỳ, tích lũy cuối kỳ, còn lại, % thực hiện so với định mức.

Bước 1: Tại giao diện chọn Tiến độ công việc, lọc khoảng thời gian cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết tiến độ trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Tên giai đoạn/Công việc

  • Đơn vị

  • Khối lượng định mức

  • Tích lũy đầu kỳ

  • Khối lượng thực hiện trong kỳ

  • Tích lũy cuối kỳ

  • Còn lại

  • % Thực hiện so với định mức

Last updated