Thiết lập kho

Cấu hình phân quyền kho để thêm, xóa, sử các thành viên phụ trách kho, ngoài ra còn cấu hình thành viên đặc biệt trong kho với vai trò Kế toán hoặc Thủ kho .

 1. Thêm xóa sửa thành viên kho:

B1: Truy cập module Finance, chọn kho cần thêm xóa thành viên

B2: Chọn vào "Cấu hình" , sau đó chọn vào tab "Thành viên"

B3: Tiến hành thêm, xóa thành viên kho :

 • Để thêm thành viên :

  • Tìm thành viên cần thêm

  • Tick chọn nút "Thêm" để thêm mới thành viên kho

 • Để xóa thành viên :

  • Tick chọn vào icon xọt rác phía sau thành viên cần xóa.

 • Để sửa vai trò thành viên của kho:

  • Khi thêm thành viên kho chọn vai trò bằng cách chọn vào ô thành viên để mở ra các lựa chọn vai trò.

 • Nếu cần sửa vai trò của các thành viên kho đã thêm từ trước, chọn vào dấu dropdown vai trò để chọn

Sau khi hoàn thành, tick chọn "Lưu" để lưu lại cấu hình

 1. Phân quyền kho:

Ngoài các vai trò của các thành viên kho trên, thì ở trong kho còn có các quyền quan trọng như Thủ kho, Kế toán,Nhân viên Hợp đồng, ta tiền hành thiết lập như sau:

B1: Từ giao diện Cấu hình kho, chọn tab Phân quyền.

B2: Thêm thành viên vào các vai trò Kế toán, Thủ kho, Quản lý hợp đồng

Lưu ý: chỉ chọn được các thành viên đã có trong kho.

B3: Lưu lại cấu hình phân quyền

Last updated