Tạo nhóm bán hàng mới

Trước khi tạo ra những quy trình bán hàng sẽ phải tạo ra những nhóm bán hàng một nhóm bán hàng có thể phân chia theo khu vực, theo vị trí và một nhóm bán hàng có thể bao gồm nhiều quy trình bán hàng khác nhau áp dụng cho từng loại hoặc nhóm khách hàng tương ứng.

Bước 1: Chọn CRM → Cơ hội bán hàng → Nhóm bán hàng để tạo nhóm bán hàng mới

Bước 2: Thiết lập các trường thông tin cần thiết sau đó bấm Lưu

- Thêm thành viên:

- Thêm người theo dõi:

- Phân quyền: Tick chọn các hộp kiểm và nhấn Lưu

Lưu ý : - Những thành viên được thêm vào nhóm bán hàng sẽ là những thành viên có thể tham gia được vào quy trình

- Mã nhóm sẽ tự sinh hoặc có thể đặt tùy theo định nghĩa người dùng

Last updated