Bán hàng

Thiết lập cấu hình và Danh mục cho Bán hàng

- Từ giao diện Menu >> Chọn CRM >> chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn Cấu hình >> chọn Bán hàng

- Chọn cấu hình chung

- Ở mục Cấu hình chung anh/chị có thể cấu hình

- một số thông tin của hàng hóa

- người duyệt đặt hàng nhập và đặt hàng bán

- Chọn Mục Cấu hình mã đơn để cấu hình mã đơn

- Thiết lập danh mục cho bán hàng

- Từ giao diện Menu >> chọn CRM >> chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn Danh mục >> chọn Bán hàng

- Chọn Thêm mới

- Nhập các thông tin sau đó chọn Lưu

Last updated