Thiết lập danh mục cột bảng lương (Là từng cột trong Excel)

Từ Menu HRM+ --> chọn Bảng tính lương --> Chọn Danh mục cột bảng lương

● Tại đây bạn có thể thêm mới các cột bảng lương tương ứng các cột giá trị tạo lên bảng lương (các cột trên file excel bảng lương đang quản lý).

● Bạn có thể tạo ra các nhóm lương để gộp chung các cột cùng loại vào 1 nhóm để thuận tiện trong việc quản lý và theo dõi

Last updated