Thiết lập lý do nghỉ

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn vào Danh mục => Chấm công => Lý do nghỉ => +Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm cho lý do nghỉ sau đó nhấn Lưu để hoàn tất

Ý nghĩa việc thiết lập lý do nghỉ:

● Quản lý số ngày nghỉ của nhân viên dựa vào từng loại lý do của đơn từ.

● Dựa vào từng lý do mà chúng ta có thể xác định được đơn từ nghỉ phép nào được hưởng lương.

● Cho phép nhân viên tạo đơn quá khứ hay không tức là khi nhân viên đã nghỉ trong quá khứ nhưng quên làm đơn nghỉ thì mình có thể linh hoạt hỗ trợ cho nhân viên vào làm đơn dựa vào lý do chính đáng.

● Ngoài ra, đối với những công việc có kế hoạch từ trước thì mình có thể thiết lập số ngày gửi đơn trước để người quản lý có thời gian điều chuyển những công việc của nhân viên này sang nhân viên khác để đảm bảo tiến độ công việc của tập thể.

Last updated