Bảng phân giao khối lượng

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về việc phân phân giao khối lượng giữa các nhà thầu phụ. Đánh giá tiến độ làm việc của từng công việc của từng nhà thầu phụ giúp tìm ra những nhà thầu phụ làm việc hiệu quả nhất.

1. Thao tác:

1.1. Truy cập báo cáo:

  • Báo cáo được đặt tại báo cáo Khối lượng(1) -> chọn Bảng phân giao khối lượng(2)

1.2. Cách xem thông tin báo cáo:

  • Người dùng có thể tìm kiếm các hạng mục công việc cụ thể bằng cách nhập tên hạng mục công việc vào ô tìm kiếm -> Tìm kiếm

  • Ý nghĩa các trường thông tin trong báo cáo

  1. Hạng mục: Hạng mục công việc

  2. Đơn vị: đơn vị của công việc

  3. Số lượng: Khối lượng công việc

  4. Phân giao: Khối lượng công việc đã giao

  5. Hoàn thành: Khối lượng công việc đã hoàn thành dựa theo NKKL

1.3 Tải báo cáo:

Truy cập báo cáo, sau đó bạn tick chọn Tải báo cáo

2. Tình huống sử dụng báo cáo:

Đối với dự án vừa và lớn thì việc phân giao 1 hạng mục công việc cho nhiều nhà thầu phụ là việc diễn ra thường xuyên. Từ đó, chúng tôi đã tạo ra báo cáo Bảng phân giao khối lượng này nhằm mục đích cung cấp cho quản lý 1 bảng báo cáo cho tiết về hoạt động phân giao khối lượng theo từng hạng mục và mỗi thầu phụ đã hoàn thành bao nhiêu khối lượng so với khối lượng đã giao. Từ đó có thể đánh giá được nhà thầu phụ nào làm việc hiệu quả đảm báo tiến độ để lựa chọn nhà thầu phụ cho các đợt giao thầu tiếp theo.

Last updated