Thêm mới khu vực

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2 : Bấm phải chuột vào “Tất cả” → chọn Thêm khu vực.

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin và bấm Hoàn thành . Lưu ý Giám sát có thể chọn “Có” hoặc “Không” để giám sát nhân viên trong khu vực.

* Lưu ý : Bạn muốn thêm một khu vực con của khu vực đã có sẵn. Bạn thực hiện như sau.

Bước 1 : Bấm phải chuột vào khu vực cần thêm khu vực con → chọn Thêm khu vực con.

Bước 2 : Điền đầy đủ thông tin và bấm Hoàn thành