Bảng theo dõi vật liệu

Mục đích: Cung cấp các thông tin về khối lượng nhập/xuất/hoàn vật tư theo nhà thầu.

Bước 1: Tại giao diện chọn Bảng theo dõi vật liệu, chọn tháng cần xem

Bước 2: Theo dõi báo cáo Tổng hợp/KL nhập kho/KL xuất kho/KL hoàn kho/Theo nhà thầu trên phần mềm hoặc tải báo cáo về máy

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Mã vật liệu

  • Tên vật liệu

  • Đơn vị

  • Tồn kho tháng trước đó

  • Khối lượng nhập xuất, hoàn, tồn kho trong tháng

Last updated