Thiết lập trường tùy chỉnh

Với mỗi quy trình , cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các trường thông tin khác nhau để thuận tiện trong việc quản lý và theo dõi.

- Thêm trường tùy chỉnh:

  • Tên trường: Nhập tên cho trường tùy chỉnh

  • Kiểu dữ liệu: Lựa chọn kiểu dữ liệu tương ứng

  • Mô tả: Mô tả chi tiết thông tin cho trường tùy chỉnh này (nếu có)

  • Trường bắt buộc: Đây có phải là trường thông tin bắt buộc hay không? Trường bắt buộc là trường nhân viên phải nhập đầy đủ khi thêm mới cơ hội hoặc chuyển giai đoạn

Last updated