Tạo báo giá tại cơ hội

Phần mềm có tính năng hỗ trợ tạo trực tiếp một báo giá trên 1 cơ hội . Nếu trong quy trình có giai đoạn gửi báo giá, thay vì việc người dùng phải quay lại module Báo giá để lập 1 báo giá, người dùng có thể tạo trực tiếp 1 báo giá trên 1 cơ hội để lấy được một số thông tin từ cơ hội đó.

Để tạo báo giá tại khách hàng ta tiến hành nhấn vào “Tạo báo giá” rồi tiến hành điền các trường thông tin trên báo giá, sau đó nhấn Lưu

Last updated