Thiết lập đơn vị tính

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2 : Chọn Danh mục => Quản lý tài sản => Đơn vị tính => +Thêm mới

Bước 3: Nhập đơn vị tính và nhấn Lưu để thêm mới

Last updated