CÁCH XUẤT MỘT CÔNG VIỆC VỀ FILE EXCEL

Bước 1: Từ menu WORK -> Chọn Danh sách công việc

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn lọc Công việc muốn xuất dữ liệu (hoặc có thể xuất tất cả công việc)

Bước 3: Từ phần "Tiện ích" ở góc trên bên phải màn hình = >> Chọn Xuất danh sách công việc Excel

Last updated