Tạo nhật ký thi công không chọn được nhân công

Chưa có nhân công trong danh mục nhân công

Bước 1: Truy cập vào home → chọn Danh Mục

Bước 2: Chọn tab nhân công → chọn + Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin nhân công → Lưu

Cách 2: Nhập nhiều bằng file excel

Bước 1: Trong tab Nhân công → chọn tiện ích → chọn nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu của FC về và nhập thông tin vào file mẫu

Bước 3: Sau khi nhập thông tin vào file mẫu → chọn file vừa mới nhập thông tin → bắt đầu tải file → nhập dữ liệu

Last updated