Thiết lập loại tài sản

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2 : Chọn Danh mục => Quản lý tài sản => Loại tài sản => +Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin loại tài sản và các trường mở rộng nếu có sau đó nhấn Lưu thay đổi để hoàn tất

Last updated