Cách lọc thông tin khách hàng theo những trường thông tin

Để lọc thông tin khách hàng trên PM có những cách tìm kiếm như sau:

  • Lọc theo tên : Bạn nhập tên KH -> tick chọn biểu tượng kính lúp để tìm kiếm

  • Lọc theo mã KH: Nhập MÃ KH (đầy đủ hoặc ngắn gọn) -> chọn biểu tưởng kính lúp để tìm kiếm

Ngoài ra, PM có thêm những bộ lọc về Phân loại ( CĐT, Thầu phụ, NCC) , Khu vực ( Tỉnh, Quận/ Huyện, Phường/Xã) và lọc theo Thẻ đã gán

Tiếp theo, bạn có thể lọc khách hàng theo khung thời gian tạo theo bộ lọc thời gian. Bạn có thể chọn theo tháng này, tháng trước,.. hoặc theo tùy chỉnh theo nhu cầu

Cuối cùng, bạn có thể lọc theo những trường thông tin Mã KH, Tên KH, Ngày cập nhật được lọc theo thứ tự tăng giảm.

  • Với Mã KH : Bạn có thể lọc sắp xếp theo bảng ký tự và số

  • Với Tên KH : Có thể lọc sắp xếp theo bảng ký tự và số tương tự mã KH

  • Với Ngày cập nhật : Bạn có thể lọc những khách hàng có lần cập nhật thông tin gần hoặc xa nhất và lọc theo tăng giảm tùy ý theo nhu cầu.

Last updated