Thiết lập danh mục trong cơ hội khách hàng

Bước 1: Để thiết lập các danh mục trường thông tin trong cơ hội khách hàng chọn phân hệ CRM Quản trị phân hệ CRMDanh mục

Lưu ý: Các thông tin trong danh mục có thể thêm mới một hoặc tải file mẫu về trong phần tiện ích để cập nhật dữ liệu nhiều

- Nhu cầu : Thông tin khách hàng quan tâm đến sản phẩm xuất phát từ nhu cầu nào

- Bước xử lý: Các bước xử lý cơ hội khách hàng khi cơ hội được điều phối đến tài khoản

- Mức ưu tiên : Mức độ quan trọng của cơ hội khách hàng đang xử lý

- Tình trạng : Trạng thái của cơ hội khách hàng hiện tại

- Lý do thất bại: Những lý do cơ hội khách hàng không thể chuyển hóa được thành khách hàng

- Nhãn hiệu : Tên nhãn hiệu sản phẩm mà khách hàng quan tâm

- Khu vực : Các khu vực mà khách hàng đang hoạt động

Tại mỗi danh mục 🡪 Chọn thêm mới để thêm mới từng danh mục 🡪 Nhập các trường thông tin sau đó nhấn Lưu

Last updated