Cách xuất báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng tài nguyên

Để phục vụ việc theo dõi và làm báo cáo thống kê, Fastcons hỗ trợ người quản lý có thể xuất báo cáo theo từng tài nguyên hoặc báo cáo tổng hợp chung

  1. Xuất báo cáo theo nhóm tài nguyên

Bước 1 : Từ giao diện OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên.

Bước 2 : Tại giao diện Đăng ký tài nguyên → chọn Nhóm tài nguyên cần xuất báo cáo → chọn khoảng thời gian cần xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn Tiện ích → Chọn xuất dữ liệu.

  1. Tổng hợp dữ liệu theo từng tài nguyên:

Để thực hiện tổng hợp dữ liệu của một tài nguyên nào đó trong một khoảng thời gian thực hiện như sau:

Bước 1 : Từ giao diện OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên.

Bước 2 : Tại giao diện Đăng ký tài nguyên → chọn Tiện ích → chọn Tổng hợp

Bước 3: Nhập thông tin tài nguyên → Chọn khoảng thời gian và ấn Tổng hợp

Last updated