Thêm mới cơ hội khách hàng

Sử dụng khi có khách hàng liên hệ trực tiếp hoặc doanh nghiệp có các data cơ hội sẵn cần nhập lên hệ thống quản lý.

Bước 1: Để thiết lập thêm mới một khách hàng có thể vào mục CRM 🡪 Cơ hội khách hàng (Leads)

Bước 2: Chọn QUẢN LÝ 🡪Chọn Thêm mới sau đó nhập thông tin cơ hội khách hàng và bấm Lưu .

Hoặc Nhập thông tin trực tiếp ở ô thêm nhanh cơ hội khách hàng

Để thêm nhiều cơ hội khách hàng có thể bấm Tiện ích → chọn Nhập dữ liệutải file mẫu theo file excel.

Sau đó, Thực hiện nhập thông tin các cơ hội khách hàng vào file excel mẫu

Có file mẫu chuẩn hóa thực hiện nhập dữ liệu lên phần mềm. Thực hiện Chọn file → Sau đó ấn Bắt đầu tải file → Đợi file upload dữ liệu xong xuất hiện nút Nhập dữ liệu → Chọn Nhập dữ liệu để nhập thông tin lên phần mềm.

1.2. Thu thập từ các nguồn có thể tích hợp

Hiện tại phần mềm FastWork đang hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thu thập lead từ các nguồn sau:

- Tích hợp từ Website: ( Hướng dẫn tích hợp )

*Lưu ý:

1. Website của Khách hàng là Wordpress 4

2. Nếu không phải Wordpress 4 thì có cách để đổ data về là Fastcons sẽ cung cấp open API, Khách hàng sẽ sử dụng API đó để thực hiện việc đẩy dữ liệu từ website)

- Tích hợp từ ladipage:

- Tích hợp từ Facebook thông qua công cụ zapier

Last updated