Admin

Quản trị phân hệ HRM trên Fast Work là một phân hệ dành cho người Quản trị tổ chức và Quản trị hệ thống. Ở đây người có quyền quản trị có thể

*Cấu hình:

● Cài đặt chấm công, địa điểm chấm công, phân ca làm việc

● Danh mục phép, ngày nghỉ

● Thông báo nội bộ

● Tuyển dụng

● Hồ sơ nhân sự

● KPI

*Phân quyền cho nhân viên, quản lý các chức năng trong phân hệ HRM về nhân sự, quản trị phân hệ kpi, quản lý tuyển dụng, tài sản

*Thêm danh mục:

● Quản lý nhân viên

● Chấm công

● Thông báo nội bộ

● Quản lý tuyển dụng

● Quản lý tài sản

Last updated