Sản lượng giao thầu

Mục đích: Tổng hợp khối lượng thực hiện theo kế hoạch tháng đề ra và khối lượng đã thực hiện của tất cả nhà thầu theo từng tháng

1. Hướng dẫn thao tác:

1.1. Truy cập báo cáo:

 • Báo cáo được đặt ở Báo cáo Khối lương -> chọn Sản lượng giao thầu

1.2. Cách xem báo cáo:

 • Sau khi truy cập báo cáo -> Bạn chọn Thời gian cần xem sản lượng thi công trong tháng tại bộ lọc thời gian

Ý nghĩa của các trường thông tin trong báo cáo:

 1. Hạng mục: Tất cả hạng mục công việc đã giao thầu

 2. Số lượng: Tổng hợp số lượng giao thầu đã giao

 3. Đơn vị: Đơn vị tính của hạng mục công việc

 4. Đơn giá

 5. Tổng hợp sản lượng T02-2024:

  1. Kế hoạch T02-2024:

   1. Khối lượng: Thống kế khối lượng được lập tại kế hoạch tháng 02-2024 của giao thầu

   2. Sản lượng: Thống kê khối lượng nhật ký đã báo cáo trong tháng của từng hạng mục

  2. Lũy kế đến T01-2024:

   1. Khối lượng: Thống kế khối lượng được lập lũy kế đến kế hoạch tháng 01-2024 của giao thầu

   2. Sản lượng: Thống kê khối lượng nhật ký đã báo cáo trong tháng của từng hạng mục được lũy kế đến cuối tháng 01-2024

  3. Thực hiện T02-2024:

   1. Khối lượng: Thống kế khối lượng cần thực hiện tháng 02-2024

   2. Sản lượng: Thống kê khối lượng nhật ký đã báo cáo trong tháng của từng hạng mục

  4. Lũy kế đến T02-2024:

   1. Khối lượng: Tổng khối lượng lũy kế đến T01-2024 và Khối lượng thực hiện T02-2024

   2. Sản lượng:Tổng khối lượng nhật ký lũy kế đến cuối tháng 01-2024 và sản lượng thực hiện tại tháng 02-2024

  5. Kế hoạch T03-2024:

   1. Khối lượng: Thống kế khối lượng được lập tại kế hoạch tháng 03-2024 của giao thầu

   2. Sản lượng: Thống kê khối lượng nhật ký đã báo cáo trong tháng của từng hạng mục tại tháng 3-2024

 6. Báo cáo giá trị sản lượng sản lượng của các đơn vị:

Ý nghĩa các trường thông tin tương tự như trên nhưng sẽ phân bổ chi tiết khối lượng kế hoạch theo tháng này, lũy kế đến cuối tháng trước, khối lượng cần thực hiện tại tháng nàykế hoạch cho tháng tiếp theo của từng nhà thầu phụ.

1.3. Tải báo cáo:

1.3.1. Chọn thời gian cần tải báo cáo

1.3.2. Tick chọn Tải báo cáo

2. Tình huống sử dụng báo cáo:

Báo cáo sản lượng giao thầu là công cụ giúp quản lý theo dõi sản lượng tại 1 tháng bao gồm các thông tin từ kế hoạch trong tháng, sản lượng lũy kê, sản lượng cần thực hiện để đảm bảo tiến độ dự án,từ đó tổng hợp sản lượng lũy kế đến tháng xem báo cáo và sản lượng cần thực hiện tại tháng tiếp theo. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp thông tin chi tiết những thông tin trên theo từng nhà thầu phụ đó giúp theo dõi đánh giá năng lực làm việc của tất cả nhà thầu phụ để có kế hoạch lựa chọn nhà thầu phụ cho những dự án tiếp theo.

Last updated