THIẾT LẬP DANH MỤC CỘT BẢNG LƯƠNG

Bước 1: Từ menu HRM >> Quản lý bảng lương>> Chọn danh mục lương

Bước 2: Chọn dấu (+) Cạnh tiêu đề "Nhóm lương" để thêm mới nhóm

Bước 3: Hiển thị thông tin nhóm lương. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào nhóm

● Mã nhóm: mã nhóm lương

● Tên nhóm: Tên nhóm lương

● Mô tả: mô tả thông tin về nhóm lương

Bấm Lưu để thêm nhóm lương thành công

*Tạo danh mục bảng lương, chọn Thêm mới ở góc phải

Cập nhật các thông tin

Hoặc Nhập bằng file excel, chọn Tiện ích→Nhập dữ liệu

Tải file mẫu và cập nhật theo File mẫu

Last updated