Quản lý công việc

Mục đích sử dụng: Quản lý các công việc hành chính, công việc liên quan đến dự án xây dựng nhưng các công việc này sẽ không làm thay đổi tiến độ của dự án, các công việc này sẽ thấy ở module Danh sách công việc (Tasks)

Cách thêm mới công việc khách liên quan đến dự án xây dựng

Bước 1: Từ giao diện Quản lý công việc => Chọn + Công việc

Bước 2: Nhập thông tin công việc sau đó ấn Lưu để hoàn tất

Chú ý:

 • Công việc mẫu: Chọn công việc mẫu đã tạo trước đó

 • Tiêu đề: Đặt tên cho công việc

 • Điểm: Nhập số điểm tương ứng cho công việc

 • Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc: Thời gian thực hiện công việc

 • Mô tả: Mô tả chi tiết cho công việc

 • Người thực hiện: Người chịu trách nhiệm thực hiện công việc

 • Người theo dõi: Người có trách nhiệm theo dõi tiến độ công việc

 • Dự án: Công việc thuộc dự án

 • Giai đoạn: Công việc thuộc giai đoạn nào thì thêm vào

 • Khách hàng: Thêm khách hàng vào công việc

 • Biểu mẫu ghi nhận thông tin: Gán biểu mẫu ghi nhận thông tin

Để xem chi tiết công việc hoặc thực hiện các chức năng khác liên quan đến công việc đó => thực hiện bấm vào tên công việc

Last updated