CÁCH CẬP NHẬT TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC

Bước 1: Vào công việc bạn muốn cập nhật trạng thái công việc

Bước 2: Hiển thị chi tiết công việc =>> Chọn “Trạng thái” để thực hiện khai báo trạng thái công việc.

Last updated