Thực hiện trao đổi tại cơ hội

Việc thực hiện trao đổi thông tin giữa những người liên quan trong một cơ hội là rất cần thiết. Khi thực hiện trao đổi tập trung tại một nơi sẽ dễ theo dõi và tìm kiếm thông tin khi cần.

Để thực hiện trao đổi, người dùng truy cập vào cơ hội cần trao đổi → chọn tab Trao đổi để nhập nội dung trao đổi, nếu muốn gửi thông báo trực tiếp cho một người nào đó liên quan thực hiện @ gán tên người cần thông báo Tại một trao đổi có thể đính kèm file trực tiếp. Nhập đủ thông tin chọn Gửi để lưu lại

Last updated