Thiết lập cho một quy trình công việc

Bước 1: Cấu hình các giai đoạn của quy trình

Từ tab WORK chọn Quy trình công việc (workflow)

Chọn Quy trình công việc cần thiết lập

Chọn Dashboard → chọn dấu 3 chấm → Thiết lập

Chọn sang tab Giai đoạn sau đó chọn +Giai đoạn để thêm mới

Nhập các trường thông tin cho Giai đoạn và Lưu lại

Tên giai đoạn: đặt tên các giai đoạn theo quy định

Thời gian thực hiện: Thời gian quy định cho phép thực hiện nhiệm vụ ở giai đoạn này

Quản trị giai đoạn: Giao người thực hiện, có quyền trên tất cả nhiệm vụ của giai đoạn (khi nhiệm vụ đã qua giai đoạn có được xem nhiệm vụ)

Người thực hiện: là các nhân viên thực hiện nhiệm vụ khi nhiệm vụ đến giai đoạn, chỉ có quyền trên các nhiệm vụ mình xử lý

Điều kiện chuyển sang giai đoạn khác: Lựa chọn điều kiện chuyển tiếp nhiệm vụ từ giai đoạn này sang giai đoạn khác

Chiến lược giao nhiệm vụ ở giai đoạn: Lựa chọn chiến lược giao nhiệm vụ khi có 1 nhiệm vụ được chuyển tới giai đoạn này

Mô tả: Mô tả chi tiết về giai đoạn

Danh sách công việc: Định nghĩa sẵn các công việc nhân viên cần thực hiện ở giai đoạn này. Khi nhiệm vụ đến giai đoạn thì sẽ tạo ra công việc. Có thể gán luôn người thực hiện cho công việc. Tuy nhiên, mỗi công việc chỉ được phép gán cho một nhân viên thực hiện

Last updated