Cách người dùng xem lại các yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ nhân sự đã gửi đi

Để xem lại các yêu cầu chỉnh sửa của mình đã gửi và trạng thái phê duyệt ra sao bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tick vào Avatar → chọn Hồ sơ của tôi

Tại giao diện hồ sơ chi tiết của mình ->Chọn dấu 3 gạch → chọn tab Yêu cầu chỉnh sửa để xem các yêu cầu đã gửi

Tại đây bạn sẽ thấy các yêu cầu đang chờ duyệt, yêu cầu đã duyệt hoặc yêu cầu bị từ chối

Click vào nội dung chi tiết cần xem thông tin

Với các yêu cầu chờ duyệt bạn có thể thực hiện chỉnh sửa lại thông tin (nếu có)

Nếu bạn muốn hủy yêu cầu, không muốn chỉnh sửa thông tin đó nữa thực hiện chọn nút Hủy yêu cầu

Ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trao đổi trong yêu cầu chỉnh sửa để bộ phận nhân sự nắm được thông tin (nếu muốn). Thực hiện @ gán tên người cần nhận được thông báo này

Last updated