Thiết lập lịch gửi báo cáo

Vào dự án → chọn Thiết lậpLịch gửi báo cáo

Lịch báo cáo: Không gửi/Hàng ngày/Hàng tuần/Hàng tháng

  • Hàng ngày: chọn thời gian gửi và người nhận báo cáo → lưu lịch gửi báo cáo

  • Hàng tuần: chọn các thứ lặp lại, thời gian gửi, người nhận báo cáo → lưu lịch gửi báo cáo

  • Hàng tháng: chọn các ngày lặp lại, thời gian gửi, người nhận báo cáo

Last updated