QUY TRÌNH THIẾT LẬP BẢNG LƯƠNG TRÊN FASTWORK

Để chuyển hoá bảng lương từ Excel lên FastWork để tự động tính toán, đồng bộ được dữ liệu, bạn thực hiện 6 bước như sau:

Bước 1: Thiết lập danh mục cột bảng lương

Bước 2: Nhập mức lương phụ cấp, giảm trừ

Bước 3: Xây dựng mẫu bảng lương

Bước 4: Tạo bảng lương lặp lại

Bước 5: Tạo bảng lương tháng

Bước 6: Kiểm tra lại dữ liệu bảng lương tháng

Last updated