Cập nhật tháng 7 /2023

Tổng hợp các nội dung cập nhật trên phần mềm Fastcons tháng 7/2023

1. Trao đổi công việc:

Điều chỉnh nội dung trên thông báo khi trao đổi trên công việc

 • Nếu tag (@): Nội dung thông báo sẽ là "nhắc đến bạn"

 • Nếu không tag: Nội dung thông báo sẽ là "trao đổi"

2. Kế hoạch thi công:

Tự động thay đổi % tiến độ công việc khi hoàn thành việc cần làm

 • Lưu ý : Chỉ tự động khi người dùng chưa có thao tác cập nhật tiến độ thủ công nào.

3. Nhật ký thi công:

Cập nhật nhật ký thi công:

 • Phân quyền cụ thể như sau: Người tạo nhật ký (nhật ký không cần xác nhận hoặc có xác nhận nhưng đang ở trạng thái chờ), Giám đốc dự án, Quản trị, người xác nhận được phép cập nhật nhật ký thi công

Gợi ý Kho xuất vật liệu theo phiếu xuất vật liệu gần nhất

 • Điều kiện: Phiếu xuất phải gắn thông tin Công việc mục đích để xác định được xuất vật liệu xuất cho công việc nào.

4. Bảng khối lượng:

Khi xuất bảng khối lượng nhận thầu :

 • Cho phép xuất bảng khối lượng theo danh sách tùy chỉnh

 • Bổ sung xuất thêm Id của hạng mục

5. Thanh toán:

Khi tạo đơn mua, đơn bán từ đợt thanh toán. Chúng tôi có những thay đổi sau đây:

 • Điều chỉnh nội dung, thuật ngữ form đơn mua, đơn bán gần gũi với mẫu thanh toán

 • Tổng tiền (cũ)-> Tiền thực hiện kỳ này(mới): Là Thành tiền thực hiện kỳ này (Chưa bao gồm chiết khấu và vat)

 • Bổ sung "Thu hồi tạm ứng": Là Thu hồi tạm ứng trong thanh toán

 • Bổ sung "Thanh toán kỳ này": Là Thanh toán kỳ này trong thanh toán

 • Tổng thanh toán -> "Chủ đầu tư cần trả" / "Nhà thầu cần trả" (Đã trừ thu hồi tạm ứng)

Thanh toán bán hàng :

 • Cảnh báo khi làm phiếu thu hoặc thanh toán (Khách hàng đã trả) từ đơn bán với trường hợp:

  • Số tiền thanh toán > công nợ (còn nợ)

  • Số tiền thanh toán > Còn nợ trong kỳ (Công nợ - Giá trị giữ lại) mà chưa đến hạn thanh toán

Thanh toán mua hàng:

 • Cảnh báo khi làm phiếu chi hoặc thanh toán (Đã trả nhà cung cấp) từ đơn mua với trường hợp:

  • Số tiền thanh toán > công nợ (còn nợ)

  • Số tiền thanh toán > Còn nợ trong kỳ (Công nợ - Giá trị giữ lại) mà chưa đến hạn thanh toán

6. Công nợ NCC, CĐT, Nhà Thầu:

 • Tách cột Đã trả thành Đã trả và Giá trị thu hồi

  -- Đã trả: Không bao gồm thu hồi

  -- Giá trị thu hồi: Tổng giá trị các phiếu thu/chi thu hồi tạm ứng

 • Bổ sung thêm Còn nợ trong kỳ: Không bao gồm Còn nợ - Giá trị giữ lại

 • Bổ sung Ngày gạch nợ trong kỳ: Là ngày mà Còn nợ trong kỳ = 0

 • Số ngày trả chậm: tính theo giá trị Còn nợ trong kỳ

 • Icon cảnh báo đỏ (bên cạnh số thứ tự) nếu số ngày trả chậm > 0

7. Phiếu kho:

Phiếu mua có những cập nhật sau đây:

 • Bổ sung tính năng duyệt phiếu mua

 • Cấu hình "Bắt buộc duyệt phiếu mua", "Người duyệt" trong Thiết lập -> Cấu hình -> Phiếu mua

 • Trường hợp phiếu mua không bắc buộc duyệt, sau khi thêm tự động trạng thái Đã duyệt

Chi tiết phiếu mua:

 • Cảnh báo khi nhập ít hơn so với phiếu mua

 • Với phiếu mua đã nhập 100% để màu chữ như hiện tại

 • Với phiếu mua đã nhập <100% và >= 50% màu chữ vàng/cam

 • Với phiếu mua đã nhập < 50% để màu chữ đỏ.

Khi lập phiếu nhập và xuất luôn ra công trường:

-- Bổ sung các trường thông tin sau khi lập phiếu nhập và xuất ra công trường:

 • Người nhận ngoài tổ chức

 • Giai đoạn

 • Công việc

 • Nhà thầu

 • Hợp đồng giao thầu

 • Hạng mục thi công

Form mẫu nhập vật liệu của Đề xuất, Phiếu mua, Phiếu nhập, Hợp đồng cung cấp vật liệu:

 • Bổ sung cột Đơn vị với mẫu excel nhập dữ liệu vật liệu

 • Xác nhận lại với người dùng nếu file nhập dữ liệu có những vật liệu mới: "Vật liệu dòng x, y, z không tồn tại. Bạn có muốn bổ sung những vật liệu này vào danh mục vật liệu không?". Chỉ xác nhận với người dùng có quyền thêm vật liệu

 • Thêm vào danh mục những vật liệu mới và nhập dữ liệu

 • Cho phép chọn hợp đồng và phụ lục (Gồm hợp đồng chính và các phụ lục của nó) hoặc chọn theo từng hợp đồng

 • Cảnh báo theo tổng định mức hợp đồng gốc và phụ lục nếu chọn Hợp đồng và phụ lục

 • Cảnh báo theo định mức trong từng hợp đồng nếu chọn theo hợp đồng (Không chọn hợp đồng tổng)

Ví dụ ứng dụng thực tế :

 • Tổ chức khách hàng thuê 1 nhà thầu thi công cơ điện cho 3 căn nhà. Các hạng mục thi công ở 3 căn nhà là giống nhau. Có thể giống hoặc khác nhau về khối lượng thi công. Khách hàng mong muốn có thể theo dõi khối lượng thi công và theo dõi việc cấp vật tư theo từng căn. Tuy nhiên BOQ bóc tách không thể hiện theo căn. Ví dụ Căn 1 -> Hệ điện -> Măng xông ống ghen. BOQ chỉ gồm Hệ điện -> Măng xông ống ghen.

 • Giải pháp:

  -- Tạo 3 hợp đồng là phụ lục tương ứng với 3 căn: Đặt tên phụ lục là Căn 1, Căn 2, Căn 3 để dễ theo dõi

  -- Khi tạo phiếu mua, nhập, đề xuất mua, cấp: Chọn theo từng hợp đồng cụ thể (Không chọn hợp đồng tổng) để theo dõi, kiểm soát việc mua, nhập, đề xuất có vượt theo định mức của từng căn hay không

Last updated