Cách thêm/thay đổi thời gian thực hiện

Bước 1: Từ menu WORK chọn “Danh sách công việc”

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thay đổi thời gian thực hiện

Bước 3: Chọn "ngày bắt đầu"-> tích chọn ngày muốn thay đổi bắt đầu công việc.Chọn "ngày hết hạn"-> tích chọn ngày muốn thay đổi kết thúc công việc. Lưu lại

Last updated