Ban hành thông báo

Những thông báo đã được duyệt, muốn gửi tới nhân viên thì chúng ta sẽ phải “Ban hành”. Sau đây là cách ban hành thông báo.

Bước 1 : Từ giao diện HRM → chọn Thông báo.

Bước 2: Tại giao diện bạn chọn Biên tập. Chọn thông báo đã duyệt và cần ban hành.

Bước 3 : Chọn Ban hành để ban hành thông báo.

* Lưu ý :

- Người soạn và người duyệt có quyền ban hành thông báo đó.

Last updated